Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan elke leerling die op de school zit of zich aanmeldt. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, kijkt een school eerst wat zij zelf voor de leerling kan betekenen. Bijvoorbeeld door medewerkers bijscholing te geven of door extra ondersteuning (een ‘arrangement’) aan te vragen bij het schoolbestuur.

Als een school een leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, gaat zij - samen met het schoolbestuur - op zoek naar een school die dat wel kan. Bijvoorbeeld een andere school die onder hetzelfde schoolbestuur valt of een andere school in dezelfde wijk. Schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden

Hoe ziet passend onderwijs er op de Boomgaard concreet uit?

Op de Boomgaard richten wij ons onderwijs opbrengstgericht en passend in. Wij volgen de cyclus waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren, op school-, groeps- en leerlingniveau zoals wij dat gewend zijn.

Om het onderwijs passend en behapbaar te houden hebben wij sinds schooljaar 2017-2018 groepsplanloos werken ingevoerd. Dat houdt in dat wij planmatig en doelgericht werken.

Dit is passend, omdat wij in iedere groep werken in 3 niveaus. Daarbuiten zal voor een enkele leerling aanpassingen worden gedaan, maar dat is geen regel. Dit is ook behapbaar, omdat wij uitgaan van de middenmoot en leerlingen groeperen naar overeenkomsten in onderwijsbehoeften.

Binnen de Boomgaard hebben we allerlei expertise en extra mensen rondlopen.

Veel van onze leerkrachten hebben een specialisatie in bijvoorbeeld rekenen of taal. Daarnaast hebben we twee intern begeleiders. Ook hebben we 3 onderwijsassistentes die met name in de onderbouw werkzaam zijn, om een goede basis te leggen voor de rest van de school. Dit jaar hebben we een taalinterventieklas en een masterklas. D De taalinterventieklas is voor kinderen die het fijn vinden om bepaalde stof nog eens extra en beeldend uitgelegd te krijgen. Dit is voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 een dag per week. Ze behandelen dan dezelfde stof als in de klas, maar dan in kleinere groepen en met extra materiaal. De masterklas is voor kinderen die meer uitdaging aankunnen en sneller door de lesstof heen kunnen. De masterklas is ongeveer een dag per week.