We hebben veel nationaliteiten en culturen binnen de school, dat zien we als een verrijking. Ook wordt er kennis gemaakt met alle wereldreligies en daarbij wordt vooral gekeken naar de overeenkomsten (‘wat bindt ons?’), maar ook de verschillen worden benoemd en gerespecteerd. De school is zich bewust van de multiculturele maatschappij om haar heen en wil de kinderen hierop voorbereiden. Binnen de ASKO beschouwen we de identiteit als een kwaliteitskenmerk. Samen met de ouders en soms ook de buurt, wordt elke dag opnieuw op eigen wijze vorm en inhoud gegeven aan de identiteit door de kernwaarden zichtbaar en voelbaar te maken. De identiteit van de ASKO is niet beperkt tot het levensbeschouwelijke aspect alleen. Binnen de ASKO spreken we daarom over : de brede identiteit. Hiermee wordt bedoeld dat de ASKO vanuit de kernwaarden vorm en inhoud geeft aan de totale organisatie. De brede identiteit heeft invloed op het gehele onderwijs, zowel op de opvoedkundige kant, als op de wijze waarop het onderwijs georganiseerd en gegeven wordt.

Op de Boomgaard hechten wij veel waarde aan het gezamenlijk vieren van de katholieke feesten. Dat is ook deels uit praktisch oogpunt: we hebben zoveel culturen, nationaliteiten en religies op school, dat we elke week een feest kunnen vieren. We vieren in ieder geval Kerst en Pasen, maar soms kiezen wij ervoor om ook andere vieringen aandacht te geven, bijvoorbeeld, palmpasen, carnaval, enz.

Per jaar maken wij als team hier een keuze in. Hoe en waar wij de vieringen organiseren bepaalt de school zelf. Vieringen kunnen in de school plaatsvinden, in een kerkgebouw of op een andere locatie buiten de school. We hebben nu de traditie om met Kerst een musical door groep 6 te laten opvoeren in podium Mozaiek. Soms vieren we een feest alleen met de kinderen in de klas en soms ook samen met de ouders. De ouderraad is altijd betrokken bij het organiseren van deze vieringen. Daar zijn we als leerkrachtenteam heel blij mee!

Op de BSO is er meer vrije tijd en daar is dus ook meer tijd om aandacht te besteden aan het vieren van andere feesten, zoals Lichtjesfeest, Suikerfeest of Ketikoti. We vinden het waardevol als kinderen ook feesten van andere culturen en religies kunnen meebeleven.