We hebben veel nationaliteiten en culturen binnen de school, dat zien we als een verrijking. Ook wordt er kennis gemaakt met alle wereldreligies en daarbij wordt vooral gekeken naar de overeenkomsten (‘wat bindt ons?’), maar ook de verschillen worden benoemd en gerespecteerd.

Wij zijn ons bewust van de multiculturele maatschappij om ons heen. Samen met de ouders en soms ook de buurt, wordt elke dag opnieuw op eigen wijze vorm en inhoud gegeven aan de identiteit door de kernwaarden zichtbaar en voelbaar te maken. De identiteit van de ASKO (de scholengroep waar wij onderdeel van uit maken) is niet beperkt tot het levensbeschouwelijke aspect alleen. Binnen de ASKO spreken we daarom over : de brede identiteit. Hiermee wordt bedoeld dat de ASKO vanuit de kernwaarden vorm en inhoud geeft aan de totale organisatie. De brede identiteit heeft invloed op het hele onderwijs, zowel op de opvoedkundige kant, als op de wijze waarop het onderwijs georganiseerd en gegeven wordt.

Op de Boomgaard hechten wij waarde aan het gezamenlijk vieren van belangrijke gebeurtenissen en feesten. We vieren in ieder geval Kerst en Pasen, maar soms kiezen wij ervoor om ook andere vieringen aandacht te geven, bijvoorbeeld, palmpasen, carnaval, enz.

Hoe en waar wij de vieringen organiseren bepaalt de school zelf. Vieringen kunnen in de school plaatsvinden, in een kerkgebouw of op een andere locatie buiten de school. Zo voeren de kinderen van groep 6 voor de hele school een kerstmusical op in podium Mozaiek. Soms vieren we een feest alleen met de kinderen in de klas en soms ook samen met de ouders. De ouderraad is altijd betrokken bij het organiseren van deze vieringen.

Op de buitenschoolse opvang (BSO) is er meer vrije tijd en daar is dus ook meer tijd om aandacht te besteden aan het vieren van andere feesten, zoals het Lichtjesfeest of Suikerfeest. We vinden het waardevol als kinderen ook feesten van andere culturen en religies kunnen meebeleven.