Wij richten ons op de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord, waarbij wij rekening houden met de individuele mogelijkheden. Daarbij is niet alleen het onderwijsinhoudelijke van belang, maar ook de sociaal-maatschappelijke aspecten. Met het hele team werken wij er enthousiast aan om onze kinderen veel en op maat, in een doorgaande lijn te laten leren. Bij ons op school krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf te ontdekken, te spelen en te leren, ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen tot bloei komen.

Hieronder staat onze visie en onze uitgangspunten verwoord:

Visie op pedagogisch klimaat

Je hoort erbij! Dat is belangrijk op de Boomgaard. Alle leerkrachten volgen daarom een training Taakspel om een positieve sfeer neer te zetten en op een goede manier het gewenste gedrag te bevorderen door middel van complimenten in plaats van straf. Leerkrachten spelen ook met grote regelmaat mee tijdens het buitenspelen en we starten ieder jaar met de gouden weken, om alle kinderen een gouden jaar te geven. We willen de kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve mensen binnen de gemeenschap en maatschappij. Daarom beschouwen we de klas en de school als een oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Een concreet werkend voorbeeld is onze leerlingenraad.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn, gelukkig zijn en de kans krijgen om fouten te mogen maken. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Kinderen moeten het leren ook leren. Dat het moeilijk kan zijn, maar dat je – met een beetje hulp – iets nieuws kan leren. Dat gaat voor de een in iets grotere stappen dan voor de ander, daarom differentiëren we op de Boomgaard in aanbod, activiteiten en in hulp.

Spelend leren

Bij de kleutergroepen staat het spelend leren centraal. De ruimte gebruiken, op een kleedje met je vrienden de mooiste legobouwwerken bedenken en bouwen. In de zand- of watertafel spelen. Samen ontdekken, verwonderen en spelen. Dat zijn de ingrediënten bij de kleuters. We werken niet (of zo weinig mogelijk) met werkbladen aan een tafel. Dat doen de kinderen nog zo lang. De leerkracht begeleidt het spel en door mee te spelen komt er een ander spel op gang, beseffen kinderen dat ze taal nodig hebben, willen ze leren tellen, vergelijken enzovoorts. Dat alles ontstaat binnen thematisch werken, waarbij de kinderen goed gevolgd en geobserveerd worden en weektaken op maat krijgen aangeboden.

De volgende kernwoorden zijn belangrijk voor ons:

Verantwoordelijkheid

We willen dat de kinderen tot autonome en zelfredzame kinderen opgroeien. Dat betekent dat we een open en veilige omgeving creëren, waarin kinderen leren nadenken en keuzes te maken. De leerkracht geeft openheid, maar biedt ook grenzen waarbinnen leerlingen in vrijheid kennis en ervaring kunnen opdoen. Kinderen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren. De leerling ziet aan welke doelen hij moet werken en voelt zich daar medeverantwoordelijk voor, de doelen zijn zichtbaar gemaakt en zijn leerproces ook. Dit zien we terug in de weektaak en bij het assessment for learning/portfolio. Tevens vinden we het van belang dat onze kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor de sfeer, de omgang met elkaar en het materiaal.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid op de Boomgaard wordt gestimuleerd door kinderen zelf oplossingsmethoden te laten zoeken, problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. Dit is uiteraard onder begeleiding en coaching van de leerkracht en hier zit een opbouwende lijn in van kleuters naar groep 8. Deze manier van zelfstandig werken komt tegemoet aan de motivatie van kinderen. Kinderen willen graag zelf actief bezig zijn. Een tweede voordeel is dat kinderen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die kinderen te helpen die hulp nodig hebben. Het werken met taken is een middel om het principe van zelfstandigheid te stimuleren. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat kinderen:

  • veel gelegenheid krijgen om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te oefenen.
  • hun kennis kunnen verbreden door extra taken te maken.
  • die meer instructie nodig hebben, een andere uitleg krijgen en eventueel ander oefenmateriaal wordt aangeboden.

Samenwerking

De Boomgaard is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat kinderen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet je kunnen samenwerken.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

De school voldoet aan de bij de wet en door de inspectie en het bestuur gecontroleerde en gestelde voorwaarden voor de opbrengsten behorend bij onze stichting van scholen. Meer hierover is te vinden bij ‘scholen op de kaart’, zie de link op de footer van de site.

Visie op identiteit

Onze school is van oorsprong een katholieke basisschool. Iedereen is welkom en we leren kinderen respect te hebben voor de verschillen en overeenkomsten tussen mensen. We leren ook van elkaar doordat we zoveel nationaliteiten, culturen en religies in de school hebben. Dat zien wij als een verrijking.

Visie op wereldburgerschap

In samenhang met de waarden van Dalton onderwijs, hanteert ons IKC een inclusieve en wereldse invulling van burgerschap; wereldburgerschap. De gelijkwaardigheid van mensen en onze wederzijdse afhankelijkheid staan hierin centraal. We leren onze leerlingen dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het oplossen van (mondiale) vraagstukken. Zo helpen we leerlingen zich te ontwikkelen tot actieve wereldburgers die bouwen aan de wereld van morgen.

Visie op 21e eeuwse vaardigheden

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school besteden we daarom gericht aandacht besteden aan de 21e eeuwse vaardigheden:

  • Samenwerking en communicatie
  • Kennisconstructie
  • ICT gebruik
  • Probleemoplossend denken en creativiteit
  • Planmatig werken

Gebruik van methodes

We gebruiken de nieuwste methodes voor taal en spelling en voor het aanleren van het lezen in groep 3. We verweven heel veel vakken met IPC. Doen bijvoorbeeld veel aan begrijpend lezen en technisch lezen met teksten die komen uit thema’s van IPC. Ook veel taalopdrachten koppelen we hieraan. Zo wordt het leren leuker voor de kinderen, omdat de IPC-thema’s leven en ze hier op zoveel manieren mee bezig kunnen zijn en kennis kunnen opdoen. In schooljaar 2019-2020 kiezen we een nieuwe rekenmethode.

We geven Engels vanaf groep 1. We doen dit met een methode uit Engeland van de Oxford University. We kiezen bewust voor een methode uit Engeland, om het Engels op een goed

niveau te geven met aandacht voor spreken en lezen, maar ook voor grammatica. Regelmatig worden er lessen, zoals gymlessen of prentenboeken voorlezen in het Engels gedaan.